Mediq CombiCare maakt gebruik van cookies.

Om de website van Mediq CombiCare goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden, gebruiken we analytische en functionele cookies.

{{Message}}

Privacyreglement

De aan Mediq CombiCare gelieerde ondernemingen van de Mediq NV ondernemingen (een overzicht van deze ondernemingen kunt u vinden op de website www.mediq.com) zouden u- voor zover wettelijk is toegestaan en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt- eveneens informatie kunnen sturen over producten of diensten. Voor meer informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat u naar www.cbpweb.nl


Bezwaar maken

Privacy statement / cookie statement

Dit privacy statement informeert u over de verwerking van persoonsgegevens door Mediq CombiCareB.V., gevestigd te [Utrecht] aan de Rijnzathe 10 (hierna Mediq), alsmede over cookies. Mediq kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen zonder melding aan gebruikers (datum laatste aanpassing: 22 november 2012). Via de hyperlink "Privacy statement / cookie statement" kunt u de laatste versie inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen en in ieder geval op het moment dat u een bestelling plaatst, of anderszins gegevens verstrekt via de website. Indien u jonger dan 16 jaar bent, of onder curatele bent gesteld, is de toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger vereist teneinde u te kunnen registeren en bestellingen te kunnen plaatsen.

Mediq maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is [www.mediqcombicare.nl]. Door de cookies is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk. De informatie kan ook worden gebruikt om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken teneinde onze dienstverlening aan u te verbeteren. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies worden geweigerd. Instructies inzake het aanpassen van instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Het is mogelijk dat als u cookies weigert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.

Mediq verwerkt persoonsgegevens, waaronder Mediq verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over onze producten en diensten en de koop en verkoop van onze producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om te voldaan aan wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat Mediq zorgvuldig te werk. Uw persoonsgegevens zijn (noodzakelijkerwijs) beschikbaar voor Mediq en indien noodzakelijk voor andere zorgaanbieders, zoals uw apotheek en uw huisarts, alsmede uw zorgverzekeraar. Mediq kan uw persoonsgegevens koppelen en controleren met uw persoonsgegevens bij andere zorgaanbieders zoals uw apotheek en uw huisarts, alsmede met uw zorgverzekeraar. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, betekent dit automatisch dat u geen gebruik kunt maken van onze dienstverlening. Mediq gebruikt uw persoonsgegevens – voor zover wettelijk toegestaan – ook om u te informeren over producten en/of diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn, waaronder die van aan Mediq gelieerde ondernemingen (een overzicht van de ondernemingen kunt u vinden op de website www.mediq.com). Mediq kan uw persoonsgegevens hiertoe delen met deze aan Mediq gelieerde ondernemingen. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van analyse teneinde onze dienstverlening aan u te kunnen verbeteren. Wij zullen u slechts informatie per fax, e-mail, sms, of mms sturen of telefonisch contact met u opnemen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. U kunt te allen tijde door het sturen van een brief naar bovenvermeld adres bezwaar maken indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen. Wij zullen u dan niet langer informatie sturen.

Mediq bewaart uw persoonsgegevens voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig of toegestaan is op basis van de wet. Persoonsgegevens die niet langer nodig zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd. Mediq heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

U heeft de mogelijkheid ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, door contact met ons op te nemen. Voorts heeft u onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens verzet aan te tekenen. Mediq beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht. Indien u één van de in het privacy statement genoemde rechten wenst uit te oefenen, of anderszins vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Mediq.

Zorgverlening staat onder toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de overkoepelende beroeps- en brancheorganisatie van apothekers.