{{Message}}

Laatste ontwikkelingen

Belangenverenigingen beheren de nieuwe kwaliteitsstandaard. Jos Dekkers van de Dwarsaesie Organisatie Nederland en Nicole Schaapveld van Bekkenbodem4All geven een hun visie. 

Lees hier het interview.


"Zorgverzekeraars stop met selectieve zorginkoop, want ziekte duurt langer dan het contract."

Lees hier het blog van Vincent Weijers, EVP Benelux bij Mediq, op Zorgvisie.nl

Nieuwe verbeterslag in de zorg

De Modules Stoma Hulpmiddelen (Module SH) en de Module Continentie Hulpmiddelen vallen onder het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. In dit kwaliteitskader beschrijft de uitgangspunten voor goede hulpmiddelenzorg die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Het meest belangrijke uitgangspunt is dat de hulpmiddelenzorg merkbaar beter moet en dat de patiënt centraal staat.

Module Stoma

De Module SH heeft betrekking op de hulpmiddelenzorg aan mensen met een stoma. Het gaat daarbij om mensen met een colostoma, Malone stoma, ileostoma, muceuze fistel, Mitrofanoff stoma of urostoma. De processtappen zijn ingedeeld naar de vier fasen van stomazorg; diagnostiek, pre operatief, klinische post operatief, nazorg en onderhoud.

Module Continentie

De Module Continentie Hulpmiddelen richt zich op mensen die gebruik (gaan) maken van continentiehulpmiddelen (opgedeeld in drie groepen: zelfzorg, eerste lijn en tweede lijn). Het gaat daarbij om mensen die last hebben van urine of fecale continentieproblemen, neurologische aandoeningen en om (fragiele) ouderen, cognitief 'kwetsbare' mensen en mensen die terminaal zijn. Apart voor de 1e en de 2e lijn worden de activiteiten van de professionals beschreven en de stappen waarbij ze betrokken zijn.

Afsluitend

Met de ontwikkeling van de Modules is een eerste belangrijke stap gezet naar het functioneringsgericht voorschrijven van medische hulpmiddelen. De noodzakelijke stappen voor implementatie en doorontwikkeling staan uitgebreid beschreven in de afzonderlijke modules op de website van het Zorginstituut Nederland.

Module Stoma Hulpmiddelen
Module Continentie Hulpmiddelen